مراسم تقدیر از کارمندان نمونه 1401
دوشنبه، 26 دی 1401

مراسم تقدیر از کارمندان نمونه 1401

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی کاویان در مراسمی بعدز ظهر روز سه شنبه مورخ 20 دی ماه 1401 از تعدادی از همکاران متعهد تقدیر شد.

توضیحات

مراسم تقدیر از کارمندان نمونه 1401. به گزارش روابط عمومی پتروشیمی کاویان در مراسمی بعدز ظهر روز سه شنبه مورخ 20 دی ماه 1401 از تعدادی از همکاران متعهد تقدیر شد.