فرم های تکمیل شده دریافتی، در پایگاه یا بانک اطلاعاتی رزومه ها، ثبت می گردد و در زمان نیاز سازمان به نیروی انسانی، مورد بررسی قرار می گیرند.
Loading
  • مشخصات فردی

  • - -
  • سوابق تحصیلی