محصولات جانبی

C3+ بميزان سالانه 178 هزارتن و سرويسهاي جانبي مورد نياز مجتمع

به عنوان محصول جانبی جهت تفکیک بیشتر به سایر شرکت های پتروشیمی ارسال میگردد.این برش شامل پروپان، پروپیلن، بوتادی ان و غیره بوده که پس از جدا سازی ، خوراک واحد های پلیمیری و ... خواهد شد.

محصولات جانبی

مصارف :

خوراک واحد های پلیمیری

مواد تشکیل دهنده :

Propylene ، Propane ، Butadiene