مسئولیت اجتماعی پتروشیمی کاویان

ما معتقدیم توانمند سازی جامعه پیرامونی کلید توسعه پایدار است.

پایداری شرکتی همه فعالیت‌ها و استراتژی‌هایی را در بر می‌گیرد که نیازهای ذینفعان امروز را برآورده نموده و در عین حال منابع انسانی و طبیعی مورد نیاز آیندگان را نیز حفظ می‌کند.

این مفهوم نزدیکی زیادی با مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی داشته و در واقع مفهومی وسیع‌تر از آن است. پایداری شرکتی رویکردی است که همه مفاهیم مسئولیت اجتماعی شرکتی، شهروندی سازمانی و حاکمیت شرکتی را درخود جای می دهد که پتروشیمی کاویان با این مفهوم، توجه ویژه‌ای به حوزه مسئولیت اجتماعی داشته است.

ما در پتروشیمی کاویان کوشیده‌ایم استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی خود را به گونه‌ای مدیریت نماییم که تاثیر مثبتی بر جامعه پیرامونی در بلند مدت داشته و در عین حال بهبود عملکرد سازمانی، به طور همزمان شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیطی درون جوامع متاثر از خود را توسعه دهیم که این موضوع در ایجاد و توسعه اشتغال پایدار و توسعه توانمندی‌های جامعه محلی متبلور گردیده است.

 

افزودن محتوا...