شركت پتروشيمی كـاويـان (سهامی خاص)

ثبـت شـده به شماره 255100 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، از شركتهای تابعه گروه باختر می باشد.
مأموريت اصلی شركت گروه باختر كه با سرمايه گذاری شركت ملي صنايع پتروشيمی و ديگر شركتهای سرمايه گذاری بخش خصوصی تشكيل شده عبارتست از ساماندهی و سازماندهی منابع مالی و همچنين كسب اطمينان از اجراي پروژه های پتروشيمی غرب كشور. اين شركت همچنين بعنوان شركت تخصصی مادر عمل كرده و مسئوليت تأمين اعتبارات مالي مورد نياز جهت اجراي پروژه های زيرمجموعه خود را به عهده دارد.شركت پتروشيمی كاويان كه در شهريور ماه 1384 تأسيس گرديد، وظيفه تأمين خوراك مورد نياز ساير شركتهای زير مجموعه گروه باختر را عهده دار می باشد، كه از طريق تزريق به خط لوله اتيلن غرب كشور خوراك رسانی به اين مجتمع ها صورت می پذيرد.

 

 


 چشم انداز

تبدیل شدن به قابل اعتماد ترین مجتمع در تولید و تامین اتیلن در بازار های منطقه ای همراه با سودآوری پایدار و سرآمدی در تامین رضایت ذینفعان با استفاده از نو آوری و استراتژی های دو سو توان مبتنی بر الگوی توسعه پایدار

 

علت وجودی

پتروشیمی کاویان نماد خود باوری و قلب تپنده تامین خوراک اتیلن گروه باختر و سایر شرکت ها در تولید پایدار ، ارزش افزائی ، اشتغال زائی و توسعه مسئولیتهای اجتماعی همسو با انتظارات کلیه ذینفعان فعالیت مینماید .
این مهم با رعایت الزامات زيست محيطی، ايمنی و بهداشتی، همراه باایجاد كيفیت بالای محصول و توجه ویژه به شرایط بقاء در بازارهای داخلی و بین المللی محقق می گردد.