• خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه 1402

 • کسب تندیس بلورین دهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

 • نهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

 • برترین تیم تعالی نهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

 • IMS 1401

 • تندیس سیمین دومین جایزه ملی پروژه برتر ایران

 • واحد صنعتی سبز کشور 1399

 • تندیس سیمین صنعت سبز کشور

 • تقدیرنامه محیط زیست 1399

 • لوح سپاس

 • محتمع نمونه ایمنی 1393

 • لوح تقدیر حمایت از پلنگ ایرانی

 • لوح سپاس ساماندهی مدیریت پسماند 1400